Toekomst van Vlietland (nieuwe voorzieningen en de daarvoor gevolgde goedkeuringsprocedure)

In de nabije toekomst zullen er veel nieuwe voorzieningen worden gerealiseerd in Vlietland ter verbetering van de dag- en verblijfsrecreatieve mogelijkheden van het gebied. Hierdoor zal Vlietland een van de meest complete en aantrekkelijke recreatiegebieden van Nederland worden.

Vlietland is 40 jaar geleden ontstaan als gevolg van zandwinning waardoor agrarische gronden werden omgevormd tot een gebied met grote meren. De provincie Zuid-Holland besloot in 1976 deze gronden aan te kopen en in te richten als recreatiegebied.

Na de ingebruikneming van het circa 285 hectare metende provinciale recreatiegebied Vlietland in 1984 werd al snel geconstateerd dat het gebied de typische gebruikers-karakteristiek vertoonde van veel dagrecreatiegebieden in Nederland. Gebleken is dat het gebied in de zomer bij mooi weer in het weekend of tijdens vakantieperiodes goed gebruikt wordt maar verder nauwelijks. Met name in het voor- en najaar en in de winter is het bezoek aan Vlietland marginaal. Ook bleek al snel dat de provincie de kosten van beheer en onderhoud van Vlietland niet zou kunnen blijven dragen.

Deze constatering is in 1987 voor de Provincie Zuid-Holland en haar private partner in Vlietland, Vlietland B.V., (die in 1983 de exclusieve rechten heeft gekocht voor de bedrijfsmatige ontwikkeling en exploitatie van Vlietland) aanleiding geweest te laten onderzoeken of door toevoeging van nieuwe recreatie- en verblijfsvoorzieningen een uitbreiding van dit gebruik en daarmee een verhoging van het maatschappelijk rendement zou kunnen worden bewerkstelligd.

Deze onderzoeken dienden tevens om na te gaan of er recreatieve faciliteiten ontwikkeld konden worden waarvan de op­brengsten de kosten van het beheer en onderhoud van Vlietland zouden kunnen dragen. Door het realiseren van kostendragers zal het voortbestaan van Vlietland als gratis toegankelijk recreatiegebied verzekerd zijn en kan het gebied beter onderhouden en beheerd worden. Vanaf het begin zijn de ministeries van VROM en LNV, de provincie Zuid-Holland, de gemeente Leidschendam en Vlietland B.V. gezamenlijk opgetrokken bij de planvorming omtrent de verdere inrichting van Vlietland.

In 1995 hebben zowel de provincie Zuid-Holland als de gemeente Leidschendam (met grote politieke steun) ingestemd met de beoogde verdere inrichting van Vlietland. Dit geschiedde na langdurig en zorgvuldig overleg met alle betrokkenen en na een groot aantal onderzoeken en rapporten omtrent de verdere inrichting van Vlietland, binnen de daarvoor opgestelde randvoorwaarden.

De Vaste Tweede Kamercommissie voor VROM heeft op 16 maart 1998 een bezoek gebracht aan het recreatiegebied Vlietland. De betreffende Kamerleden kwamen tijdens dit bezoek en bestudering van de beoogde inrichtingsplannen tot de overtuiging dat deze nieuwe plannen een zodanig positieve uitwerking op Vlietland en de bufferzone waarin Vlietland ligt zouden hebben, dat zij besloten deze -en soortgelijke- ontwikkelingen in Nederland te steunen.

Deze intentie werd vervolgens vervat in een door CDA, VVD, PvdA en D66 ontworpen motie (Verbugt) die op 16 april 1998 met een grote kamermeerderheid werd aangenomen. Deze motie maakte het mogelijk de inrichtingsplannen voor Vlietland(die ten tijde van de motie veel omvangrijker waren) te realiseren.

Uiteindelijk is op 23 augustus 2005 door de gemeenteraad van Leidschendam Voorburg het bestemmingsplan Vlietland noordoost 2005 vastgesteld met 27 stemmen voor en slechts 8 stemmen tegen (van drie van de vier oppositiepartijen).

Tevens zijn in het Streekplan Zuid-Holland West (19-2-2003) de nieuwe voorzieningen in het plangebied (als kernpunt H5) opgenomen.

De inhoud van het bestemmingsplan Vlietland noordoost 2005.

Uit het nieuwe bestemmingsplan blijkt dat de inrichting van Vlietland, in vergelijking tot de huidige situatie sterk wordt verbeterd ten behoeve van de dag- en verblijfsrecreatie.

De huidige dagrecreatieve faciliteiten blijven behouden en worden uitgebreid met openbare fiets- en voetpaden, stranden, een watergangenstelsel met aanzienlijk meer oppervlaktewaterberging, meer toegankelijke oeverlengte, meer en betere toiletvoorzieningen, extra parkeerplaatsen alsmede andere openbare recreatiemogelijkheden waaronder voorzieningen voor sport en spel.

De nieuwe voorzieningen worden gesitueerd op gronden waarvan in de praktijk is gebleken dat deze niet of nauwelijks gebruikt worden. De toevoeging van nieuwe recreatie- en verblijfsvoorzieningen in Vlietland zal er verder voor zorgen dat Vlietland gebruikt kan worden in maanden, dagen en tijden dat het nu stil is in het gebied, waardoor het maatschappelijk rendement en de sociale controle zal worden verhoogd hetgeen ook ten goede zal komen aan de veiligheid in het gebied.

Het grondoppervlak van de bouwplannen zoals opgenomen in de beoogde verdere inrichting van Vlietland behelst minder dan 1% van het totale recreatiegebied. De nieuwe voorzieningen zullen zodanig worden ingepast in het landschap dat het gebied ook naar buiten toe zijn landelijke karakter behoudt. De in opdracht van de gemeente Leidschendam Voorburg verrichte onderzoeken hebben uitgewezen dat de natuur geen schade zal ondervinden als gevolg van de geplande verdere inrichting van Vlietland en dat er zelfs natuurwaarden aan toegevoegd worden door onder meer een natuurvriendelijke inrichting van de oevers en gronden (waaronder die ten behoeve van enkele laagdrempelige openbare golffaciliteiten van beperkte omvang). GS hebben, mede op verzoek van PS, begin 2007 besloten tot aanleg van een geluidwal tussen Vlietland en de Rijksweg A4. Hierdoor zal de recreatiebeleving van Vlietland worden verhoogd.

De verdere inrichting van Vlietland zal zorgen voor extra werkgelegenheid, een positief economisch effect op de regio en verhoogde aantrekkelijkheid voor het wonen en werken in Leidschendam Voorburg en omstreken. De provincie, de regio en de gemeente zullen zich na realisering van de verdere inrichting van Vlietland beter dan voorheen kunnen profileren op het recreatief/toeristisch vlak.

Groot draagvlak voor verbetering en uitbreiding van voorzieningen in Vlietland zoals opgenomen in het bestemmingsplan Vlietland noordoost 2005.

Naast de Rijksoverheid, de Tweede Kamer, de provincie Zuid-Holland, de gemeente Leidschendam Voorburg en veel gebruikers van Vlietland hebben ook organisaties als de ANWB, het MKB, de Kamer van Koophandel en vele op recreatie gerichte verenigingen en organisaties schriftelijk kenbaar gemaakt enthousiast te zijn over de beoogde verdere inrichting en verbetering van Vlietland en het maatschappelijk rendement dat deze aan het gebied zal toevoegen.

Naar verwachting zal medio 2016 kunnen worden begonnen met de aanleg en realisatie van de nieuwe voorzieningen.

De Raad van State heeft op 21 juli 2010 alle bezwaren tegen het nieuwe bestemmingsplan voor Vlietland ongegrond verklaard waardoor het nieuwe bestemmingsplan voor Vlietland onherroepelijk is goedgekeurd!


Gerelateerde nieuwsberichten:


Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met:

  • Recreatiecentrum Vlietland B.V.
  • Rietpolderweg 1
  • 2266 BM Leidschendam
  • Directeur: de heer A.S. (Bart) Carpentier Alting
  • website: www.recreatiegebiedvlietland.nl
Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews