Skip to main content

De toekomst van recreatiegebied Vlietland

Vlietland B.V. heeft een overeenkomst getekend met een onderneming die is opgericht door de hierin samenwerkende bedrijven Kondor Wessels Vastgoed en DGI – ten behoeve van de gebiedsontwikkeling voor 222 recreatiewoningen in het watersport- en recreatiegebied Vlietland. 

Vlietland B.V. heeft als ontwikkelaar en exploitant van Vlietland (waarvoor de rechten in 1983 verworven zijn) ten aanzien van de bestaande en nieuwe voorzieningen in Vlietland overeenstemming bereikt (door middel van een erfpachtcontract voor meer dan 100 jaar) met de provincie Zuid-Holland als eigenaar van de gronden in Vlietland.

Uit het nieuwe bestemmingsplan blijkt dat de inrichting van Vlietland in vergelijking tot de huidige situatie wordt verbeterd ten behoeve van de dagrecreatie. De huidige dagrecreatieve faciliteiten blijven behouden en worden uitgebreid met nieuwe fiets- en voetpaden, nieuwe stranden, een nieuw watergangenstelsel, meer toegankelijke oeverlengte, meer en betere toiletvoorzieningen, extra parkeerplaatsen alsmede andere recreatie mogelijkheden waaronder voorzieningen voor sport en spel (die inmiddels al voor een belangrijk deel zijn gerealiseerd). 

Naast de genoemde en reeds bestaande faciliteiten voorziet het bestemmingsplan in de realisatie van nieuwe restaurants en horeca uitgiftepunten, een aanlegplaats voor een historisch schip en een rondvaartboot. Hierover worden door Vlietland B.V. gesprekken gevoerd met ter zake deskundige ondernemingen. Voor de aanvankelijk in en naast Vlietland geplande 18 holes golfbaan is onvoldoende ruimte overgebleven als gevolg van de aanleg van de Rijnlandroute.

Ter voorkoming van overlast van de Rijnlandroute en de op- en afritten naar en van de naastgelegen A4 zullen hoge geluid- en zichtwerende wallen aangelegd worden in het uiterste noordoosten van Vlietland. Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben begin dit jaar unaniem een motie aangenomen die moet bewerkstelligen dat er binnen twee jaar geluid- en zichtwerende schermen worden aangelegd langs de A4 ter hoogte van Vlietland en de Vogelplas Starrevaart.

De verdere inrichting van Vlietland zal zorgen voor extra werkgelegenheid, een positief economisch effect op de regio en verhoogde aantrekkelijkheid voor het wonen en werken in het westelijk deel van Zuid-Holland in het algemeen en Leidschendam Voorburg, Voorschoten, Leiden, Den Haag, Wassenaar, Zoeterwoude, Rijswijk, Oegstgeest, Leiderdorp en Zoetermeer in het bijzonder.